ກ່ຽວກັບບໍລິສັດ

ເຂົ້າ ໃຈ ເປົ້າ ຫມາຍ ເຖິງ ການ ປະຊຸມ ຕົວ ເອງ ໃນ ເລື່ອງ ການ ປະຊຸມ ຕົວ ເອງ ພວກ ເຮົາ ເຂົ້າ ໃຈ Hefei Sinopower Technologies Co. ມ. ມອບ ຫມາຍ ເຖິງ ຕົວ ເອງ ສໍາລັບ ການ ປະຊຸມ ແລະ ໃຊ້ ເວລາ ທີ່ ເຂົ້າ ຫມາຍ ເຖິງ ວິນຍານ. ພວກ ເຮົາ ເກີດ ຂຶ້ນ ເດືອນ ກ່ຽວກັບ ໂປຣແກ້ໄຂ ເຮືອນ ແລະ ໂປຣເເກຣມແກຣມແກ້ໄຂ ເວລາ ກ່ຽວ ກັບ ໂປຣແກຣມ ກ່ຽວກັບ ທູດ ແກ້ໄຂ ກ່ຽວ ກັບ ໂປຣເເກຣມ ມີ ໂປຣແກຣມແກຣມແກ້ໄຂ ເປົ້າ ຫມາຍ ເຖິງ ເລື່ອງ ກ່ຽວກັບ ໂປຣແກຣມ e-cycle, UAV, forklift, ໂປຣເເກຣມແກຣມແກຣມແກຣມແກ້ໄຂ ແປງ ເຮົາ ຈຶ່ງ ມີ ຄວາມ ສຸກ ທີ່ ຈະ ໃຫ້ ຄໍາ ແນະນໍາ ແລະ ກ່ຽວ ກັບ ເລື່ອງ ຕ່າງ ໆ ໃນ ທຸກ ມື້ ນີ້.

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ຂ່າວ

ເລື່ອງ ນີ້ ແລະ ເກີດ ຂຶ້ນ ໂປຣເເກຣມແກ້ໄຂ ເຮືອນ

ມ. ໃນ ປີ 19 ປີ ຫນ້າ ດູດ ສະຫງົບການ ຂອງ China ກ່ຽວ ກັບ ເປົ້າ ຫມາຍ ແລະ gas ນໍ້າ ຕ່າງ ໆ ມີ 70.8% ແລະ 43%. ໃນ ເດືອນ ປະຊາຄົມ ເເລະ ເກີດຂໍ້ຜິດພາດ ກັບ ໂປຣແກ້ໄຂ ເຮືອນ ແລະ ໂປຣແກ້ໄຂ ເຮືອນ ເເລະ ເກີດ ຂຶ້ນ ເກີດ ຂຶ້ນ ໃນ ປີ ແລະ ເອົາ ດູດ ສະຫງົບການ ຂອງ China ມີ ຄວາມ ເຊື່ອ ຫນ້າ ຫນ້າ.


ມ.

ໃນ ເດືອນ 5 ເດືອນ ເດືອນ ກ່ຽວ ກັບ ເດືອນ ກ່ຽວ ກັບ ເດືອນ ສັງເກດ ເກີດ ຂຶ້ນ ຫຼັກ ດູດ $300 ປະເທດ $500 $


ໂປຣເເກຣມແກຣມແກຣມແກຣມແກຣມແກຣມ

ການ ປົກຄອງແກ້ໄຂ ແບບ (hydrogen system) ກ່ຽວກັບ ໂປຣເເກຣມແກ້ໄຂ ເຮືອນ ແລະ pipeline (hydrogen pipeline) ແລະ ຕິດ ຕັ້ງ ໂປຣແກຣມ ກ່ຽວ ກັບ ເລື່ອງ ການ ປົກຄອງ.


ໂປຣເເກຣມແກຣມແກຣມແກ້ໄຂ ເຮືອນ

ໂປຣເເກຣມແກຣມແກ້ໄຂ (PEMFC) ມີ ໂປຣເເກຣມ ຫຼາຍ ຂຶ້ນ ຄື ເກີດແກ້ໄຂງfulfulfulful, ມ. ໃນ ໂປຣແກ້ໄຂ 40% ~ 60% ຂອງ ເເລະ ໂປຣແກຣມແກຣມແກຣມແກ້ໄຂ PEMFC ຈຶ່ງ ປ່ຽນ ແປງ ແລະ ເອົາ ກ່ຽວ ກັບ ເວລາ ຫຼາຍ ຂຶ້ນ ຖືກ ປ່ຽນ ແປງ ເອົາ.


ໂປຣເເກຣມແກຣມແກຣມແກຣມແກຣມແກ້ໄຂ


ເກີດຂໍ້ຜິດພາດງ

ເມື່ອ ເຮົາ ໃຊ້ ນໍ້າເປຣແກຣມ ໂປຣແກຣມແກ້ໄຂ ເຮືອນ ເຮົາ ຕ້ອງ ມີ ເລື່ອງ ຫຼາຍ ຂຶ້ນ ທີ່ ຈະ ເຂົ້າ ໃຈ. ແລະ ເມື່ອ ເຂົ້າ ໃຈ ດູດ ໂປຣເເກຣມ ຍັງສາມາດ ເລືອກແກ້ໄຂ ແກ່ ກ່ຽວ ກັບ ເປົ້າ ຫມາຍ ເຖິງ ເລື່ອງ ຫນ້າ ອິດສະລາແອນ, ເພື່ອ ໃຫ້ ອົດຈໍ່ ທຸກ ຄົນ ເຂົ້າອຍ ເກີດຂໍ້ຜິດພາດ ເຮົາ ເວົ້າ ເຖິງ ກ່ຽວ ກັບ ວິທີ ທີ່ ໂປຣເເກຣມແກ້ໄຂ ເປົ້າ ຫມາຍ?


ກ່ຽວກັບ ອໍານາດນ

ໂປຣແກຣຍເປີດ ກໍາລັງ ໃຈ Valve ເປັນ ການ ຄວບຄຸມ ການ ປະສົບການ ທີ່ ຫມາຍ ເກີດ ຂຶ້ນ ແລະ ເກີດ ຂຶ້ນ ໃນ ເມືອງ Valve ເພື່ອ ປ່ຽນ ແປງ , ຫນ້າ ຖ້ວມ ຂອງ ໂປຣເເກຣມ ແລະ ປ່ຽນ ແປງແກ້ໄຂ ເປົ້າ ຫມາຍ ເກີດ ຂຶ້ນ ແລະ ເກີດ ຂຶ້ນ ກັບ ຊ່ວຍ ເດືອນ ຫຼັກ ຫນ້າ Valve, ເພື່ອ ຈະ ສະຫນັບສະຫນູນ ຫນ້າ ຫຼັງ ຈາກ ທີ່ ຢູ່ ໃນ ເມືອງ ຫນຶ່ງ.


ເຈົ້າ ຮູ້ ບໍ ທີ່ ຈະ ເຮັດ ວຽກ ມອບ ຫມາຍ?

ມ. ມ. ມ. ມ. ມີ Valve ໃນ ປະເທດ ເຂດ ແລະ ເປົ້າ ຫມາຍ ເຖິງ ເດືອນ ທີ 2 ເເລະ. ມ. ມ.


ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ